ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου και Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αγγελική Γενά, ορίστηκε μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 30246/30-03-2022 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1637/τ.Β΄/2022) και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΞΑΡ46ΜΤΛΚ-Β7Β.