ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Από τις 02/02/2022 στο Εργαστήριο έχει ξεκινήσει η παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών σε παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές ή/και Μαθησιακές Δυσκολίες, μετά από 2 μήνες συστηματικών αξιολογήσεων με σταθμισμένες κλίμακες, ερωτηματολόγια, λήψης ιστορικού και άμεσης παρατήρησης και αξιολόγησης των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους, προκειμένου να συνταχθεί αναλυτικό πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης. Εκτός από θεραπεία στα ίδια τα παιδιά, παρέχεται και εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων, ώστε να καλυφθούν συστημικά οι ανάγκες της οικογένειας. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει ερευνητικό έργο, προκειμένου να διερευνηθεί αναλυτικά και συστηματικά η αποτελεσματικότητα του μοντέλου της Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς. Έχουν ήδη αξιολογηθεί 14 παιδιά και έχουν ξεκινήσει παρέμβαση 4. Παρέχεται εποπτεία των θεραπευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη εξέλιξή τους στον θεραπευτικό ρόλο. Για το άμεσο μέλλον προγραμματίζεται περαιτέρω εκπαίδευση των θεραπευτών σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες από τις ΗΠΑ που πρωτοπορούν στις εφαρμογές νέων μοντέλων παρέμβασης για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.